Navigace

Obsah

 

Zapojení školy do projektu OP VVV

MŠ Načešice je zapojena do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který vytváří podmínky pro efektivní strategické řízení a plánování ve školách a v územích s akcentem na pedagogické vedení (leadership). Bude vytvořen a ověřen systém intenzivní podpory škol směřující k podpoře kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti strategického managementu vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání. Projekt prohlubuje spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky při tvorbě místního akčního plánu, příjemcům IPo MAP poskytuje metodickou a koordinační podporu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 193 308 251,88 Kč.

Název projektu: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
  • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
  • Výzva: Výzva 02_15_001 pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum vývoj, a vzdělávání
  • Typ projektu: Individuální projekt systémový
  • Doba realizace: 1. 3. 2016–30. 11. 2021
  • Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
  • Cíl: Zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP.

Škola spolupracuje v rámci KA 02 – Individuální pomoc. V této KA se vytváří model systému intenzivní podpory školám s cílem podpořit zvýšení efektivity škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení. Systém se pilotuje v 80 školách, které jsou identifikovány jako školy s   potenciálem rozvoje v dané oblasti. Podpora vede k vytvoření plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve spolupráci pedagogických pracovníků a místních aktérů vzdělávací politiky. Vybrané školy se oslovují s nabídkou zapojení do projektu ve třech časových vlnách z důvodů časové náročnosti hodnocení a výběru škol dle kritérií Kvalitní škola ČŠI. Délka podpory jedné koly je minimálně. 12 měsíců.

 

zapojení školy do projektu strategické řízení školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální preventivní program MŠ NAčešice Staženo: 425x | 14.08.2019

Nový Etický kodex Staženo: 389x | 13.09.2019

skutečně zdravá škola Staženo: 126x | 21.06.2021

Strategické řízení mš Staženo: 123x | 21.06.2021

Strategické řízení mš Staženo: 123x | 21.06.2021

Výživový terpapeut v mateřské škole Staženo: 354x | 22.11.2019

Stránka

  • 1